<
Svenska Synonymer
Välj en ordbok


Svenska Synonymer
Välj en ordbok


Integritetspolicy

Välkommen!

I denna integritetspolicy redogör vi för hur vi behandlar dina personuppgifter när du besöker synonymer.se och använder våra tjänster.

1. Användarkategorier och tillhörande tjänster

Vilka personuppgifter som behandlas beror på vilka tjänster du använder och vilken användarkategori du tillhör. Det finns tre olika användarkategorier och de är förenade med olika tjänsteutbud. Om du är medlem eller premiummedlem men besöker webbplatsen utan att vara inloggad på ditt konto, då behandlas du som gäst.

1.1 Gäst

En gäst besöker synonymer.se utan ha något konto. Som gäst kan man söka svenska synonymer, använda ordböcker som översätter ord från svenska till engelska, tyska, franska och spanska samt från dessa språk till svenska. Vidare kan man som gäst spela spel.

1.2 Medlem

En medlem har skapat sitt eget kostnadsfria konto på synonymer.se. Som inloggad medlem kan man söka svenska synonymer, använda ordböcker som översätter ord från svenska till engelska, tyska, franska och spanska, samt från dessa språk till svenska. Man kan vidare som medlem spela spel och erhålla statistik över sina resultat samt mottaga e-post från Språkkampen. I medlemskapet ingår även nyhetsbrev som tillsänds medlemmarna veckovis.

1.3 Premiummedlem

En premiummedlem har köpt ett premiumabonnemang på synonymer.se. Som inloggad premiummedlem kan man söka svenska synonymer, få tillgång till ett större och uppdaterat engelskt lexikon, använda ordböcker som översätter ord från svenska till tyska, franska och spanska samt från dessa språk till svenska. Man kan vidare spela spel och erhålla statistik över sina resultat samt mottaga e-post från Språkkampen. Premiummedlemmar erhåller ett nyhetsbrev varje vecka. För premiummedlemmar visas inga annonser under deras besök på webbplatsen.

2. Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig för synonymer.se är Sinovum Media AB, org.nr 556571–4036, Holländargatan 23, 111 60 Stockholm, e-post: [email protected]

För tydlighets skull påpekas att orden ”vi, oss, vår” i denna policy alltid avser detta bolag.

3. Ändamål, kategorier av personuppgifter och laglig grund för behandling

Vi behandlar dina personuppgifter för fem olika typer av ändamål. Kombinationen av specifikt ändamål och användarkategori avgör både vilka kategorier av personuppgifter som behandlas samt vilken laglig grund som behandlingen stödjer sig på.

3.1 Leverera efterfrågade tjänster på webbplatsen och hålla den säker

När en gäst använder webbplatsen behandlas gästens publika IP-adress och ett anonymt användar-ID skapas för besöket. Detta är nödvändigt för att skapa förbindelse mellan användarens skärm och webbplatsen. När en medlem eller premiummedlem använder webbplatsen behandlas publik IP-adress och logindetaljer. Ett sessions-ID skapas för besöket så att utförda aktiviteter på webbplatsen och tidpunkten för dessa kan kopplas till kontot. Oavsett användarkategori skyddar och upprätthåller vi webbplatsens funktionalitet samtidigt med besöket. I detta ingår att förhindra obehörig användning och i möjligaste mån förhindra en attack mot våra system eller nätverk.

Laglig grund beträffande gäster och medlemmar är vårt berättigade intresse av att få leverera och skydda efterfrågade tjänster. Den avvägning som vi måste göra mellan din generella rätt att undvika personuppgiftsbehandling och vår rätt att behandla dina personuppgifter för detta ändamål anser vi utfaller till förmån för vår rätt att behandla, eftersom de personuppgifter vi behandlar är de som krävs för att vi ska kunna leverera de tjänster som du har bett oss om, på ett säkert sätt.

Den lagliga grunden beträffande premiummedlemmar är vårt ingångna avtal.

3.2 Skapa konto

När ett konto skapas behandlar vi e-postadress, födelseår, för- och efternamn samt användarnamn. Själva betalningen av premiummedlemskapet hanteras av Klarna Bank AB. Klarna Bank är personuppgiftsansvariga för den personuppgiftsbehandlingen och deras integritetspolicy gäller. När vi har fått reda på att ett premiummedlemskap har tecknats kopplas ett särskilt prenumerations-ID till det kontot, så att kontot kan erhålla sina premiumtjänster.

Den lagliga grunden för personuppgiftsbehandling beträffande medlemskap är vårt berättigade intresse av att skapa ett konto åt dig som har önskat skapa ett sådant. Intresseavvägningen faller ut till fördel för behandling, eftersom den enbart sker på begäran av den som har önskat att skapa kontot.

Den lagliga grunden beträffande premiummedlemskap är vårt ingångna avtal.

3.3 Driva och utveckla webbplatsen

Vi är beroende av konstant information avseende hur synonymer.se interagerar med sina besökare, dels för att veta att webbplatsen verkligen fungerar som den ska på alla olika användarenheter, dels för att få kännedom om hur populära olika delar av den är. Utan denna information kan vi varken vara säkra på webbplatsens funktionalitet eller få något konkret underlag för vidareutveckling.

För att få den information vi behöver måste vi använda ett webbanalysverktyg. Vi har valt att använda Google Analytics. För detta behandlingsändamål använder vi enbart aggregerad information, d.v.s. hur samtliga besökare under en viss tidsperiod tillsammans har interagerat med synonymer.se. Aggregerad information är inte personuppgifter, men eftersom vårt personuppgiftsbiträde i denna behandling är Google och de skulle kunna identifiera varje besökare om de önskar, så anses de uppgifter vi delar med dem ändå vara personuppgifter.

Laglig grund för denna personuppgiftsbehandling är samtycke. Google Analytics behöver kakor för att fungera. När du går in på synonymer.se får du frågan om du samtycker till kakor eller inte. Svarar du nej kommer inte Google Analytics kunna samla in någon information och följaktligen kommer inte vi kunna behandla någon information för detta ändamål. Mer information om hur kakor fungerar hittar du i Om kakor på synonymer.se.

3.4 Skicka nyhetsbrev och annan kommunikation

Varje vecka får våra medlemmar och premiummedlemmar vårt nyhetsbrev per e-post. De medlemmar och premiummedlemmar som spelar Språkkampen får också meddelanden per e-post beträffande det spelet. Enbart e-postadress behandlas för detta ändamål.

Laglig grund för denna behandling är vårt berättigade intresse av att skicka nyhetsbrev och meddelanden per e-post till dem som har angivit att de vill ha sådan kommunikation från oss. Intresseavvägningen mellan vårt intresse av personuppgiftsbehandling för detta ändamål väger tyngre än mottagarens intresse av att slippa få sina personuppgifter behandlade, eftersom mottagaren har bett om att erhålla kommunikationen i fråga. Skulle du vara en av dessa mottagare och inte längre önska erhålla sådan kommunikation från oss kan du enkelt avregistrera dig när som helst genom att använda avbeställningslänken som medföljer varje utskick.

3.5 Visa annonser

Att erbjuda annonsutrymme på synonymer.se är en viktig del av webbplatsens funktionalitet, eftersom det är så som den huvudsakligen finansieras. Mekanismen för att visa annonser är beroende av kakor, men inga kakor placeras utan besökarens samtycke. Följaktligen tillfrågas varje besökare om de samtycker till kakor eller inte. Mer information om hur kakor fungerar hittar du under Om kakor på synonymer.se.

De personuppgifter som vi behandlar för detta syfte är av rent teknisk art, t.ex. publik IP-adress, enhets-ID och enhetsinformation (t.ex. operativsystem, skärmstorlek, mjukvaruversion, tillverkare), vilket land enheten befinner sig i och liknande. Vi gör alltså ingen skillnad på om du är gäst eller medlem. Vi delar enbart den information med våra annonsörer som krävs för att tekniskt identifiera den enhet som en annons ska visas på.

Laglig grund för denna personuppgiftsbehandling är samtycke, eftersom den är beroende av ditt samtycke till kakor. Detsamma gäller för eventuella tredjelandsöverföringar, se vidare under rubriken Överföringar till tredje land (p.7 nedan).

Detta behandlingsändamål gäller inte för premiummedlemmar, eftersom kommersiella erbjudanden och annonser inte ingår i deras abonnemang.

4. Vem personuppgifter delas med

Vi delar våra registrerades personuppgifter med våra personuppgiftsbiträden (d.v.s. de som får tekniken på webbplatsen att fungera) som hjälper oss att leverera efterfrågade funktioner och utveckla webbplatsen. Vi delar även den typ av tekniska personuppgifter som anges under rubriken Visa annonser (p. 3.5 ovan) med de aktörer som är gemensamt personuppgiftsansvariga med oss då vi utför annonsförsäljning.

5. Lagringsperiod

Vi sparar endast personuppgifter avseende medlemmar och premiummedlemmar. Lagringstiden är den tid som medlemskapet består. De kontouppgifter som sparas är e-postadress, födelseår, för- och efternamn, användarnamn samt eventuell prenumerationsinformation. När kontot används sparas tekniska uppgifter om den interaktion som skett, t.ex. att nyhetsbrev har skickats, att spel har spelats, när in- och utloggning har skett och liknande. Om kontot raderas finns ovanstående tekniska uppgifter per definition kvar, men de kan inte längre knytas till något konto och blir därmed helt anonymiserade. De är således inte längre att betrakta som personuppgifter.

6. Dina rättigheter

Du är alltid välkommen att kontakta oss och fråga vilka personuppgifter vi har om dig. Du kan vidare be om rättelse eller radering, att behandlingen ska begränsas eller upphöra eller att dina uppgifter ska överföras till någon annan. Vi kommer att tillmötesgå dina önskemål, förutsatt att inga andra lagar eller regler hindrar oss, med konsekvensen att du kanske inte längre kan ta del av de tjänster vi erbjuder. Vi återkopplar i alla händelser inom 30 dagar på din begäran för att berätta för dig vilka åtgärder vi har vidtagit och på vilka grunder.

7. Överföringar till tredje land

Den största delen av vår personuppgiftsbehandling sker inom EU/EES. Därutöver sker viss behandling i Storbritannien och USA. Grunden för dessa tredjelandsöverföringar är adekvansbeslut av EU-kommissionen beträffande mottagare i Storbritannien och antingen EU-kommissionens beslutade standardavtalsklausuler (SCC) eller adekvansbeslutet baserat på Data Privacy Framework (DPF) beträffande mottagare i USA. Vilket alternativ som gäller beträffande en särskild mottagare i USA beror på om mottagaren är certifierad enligt DPF eller ej.

För visning av annonser kan överföringar till land utanför EU/EES ske av de tekniska uppgifter som krävs för sådan visning, se vidare under rubrik Visa annonser (p. 3.5 ovan). Till de överföringsmekanismer som angivits i stycket här ovanför ska därför också ditt samtycke inkluderas. Detta på grund av att all visning av annonser är beroende av ditt samtycke till kakor. Det innebär att ingen behandling eller överföring utanför EU/EES sker utan ditt samtycke.

8. Om förändringar i denna policy

Denna integritetspolicy uppdateras vid behov för att korrekt återge hur vi behandlar personuppgifter från tid till annan. Alla eventuella ändringar beträffande våra personuppgiftsbehandlingar kommuniceras enbart genom att publiceras här.

9. Rätten att klaga

Vi anser att sättet vi behandlar personuppgifter överensstämmer med den europeiska dataskyddsförordningen (GDPR). Skulle du vara av en annan åsikt skulle vi uppskatta om du kontaktar oss och delger dina synpunkter kring vad du anser är fel. Du kan också lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten IMY, se www.imy.se.

Denna integritetspolicy uppdaterades senast 1 september 2023.