/1004363/HBSynonymerPanorama
/1004363/HBSynonymerMobilTop

Definition av aristotelism

  1. Filosofisk inriktning som har sin rot i eller påverkats av Aristoteles.
Mer innehåll nedan
/1004363/HBSynonymerMobilMid
Fortsätt scrolla
/1004363/HBSynonymerMobilBot

Är hädare en synonym till heretiker?

Hur används ordet aristotelism?

  1. De innehåller en blandning av nyplatonism, aristotelism och rabbinsk tradition.
  2. Under reformationen avvisades skolastikernas aristotelism och man bildade en egen etik.
  3. I teologiskt hänseende var han en eklektiker med drag av såväl ramism som aristotelism.
  4. Det förekom även en tydlig platonisering av kristendomen som en reaktion mot thomismens aristotelism.
  5. Han råkade därmed även i konflikt med mer sekulära filosofer för sin kritik av aristotelism.
  6. Medeltidens filosofi utmärks av en nyplatonsk strömning, i Plotinos efterföljd, av auktoritär aristotelism, och en platonsk realism.
  7. Hans mest kända verk är ” De essentiis ” (1143), en tolkning av arabisk aristotelism och platonism enligt Chartres-skolans filosofi.
  8. Cesalpino höll fast vid sina katolska principer och vid sin strävan att avslöja falsarier i filosofiska tankesätt som var oförenliga med hans aristotelism.
  9. Hans metafilosofiska grund var att studera essens och inte existens, och genom att föra samman tankar hos Leibniz och Descartes med skolastikens aristotelism, blev ontologin det område han främst utvecklade, med Leibniz teleologiska principer.
  10. Under konciliet i Ferrara-Florens 1438-1445 kom flera kyrkliga män i kontakt med grekisk litteratur, vilket blev upptakten till det intresse för antiken och platonismen, till skillnad från skolastikens aristotelism, som utmynnade i strömningen.
  11. Thomas metafysiska lära är aristotelismen på kristen grundval.
  12. I Rostock blev han anhängare till ramismen, en humanistisk filosofisk och pedagogisk strömning som uppkommit i polemik med aristotelismen och skolastiken.
  13. Han var en starkt bidragande kraft till att aristotelismen stod emot cartesianismen vid Uppsala, genom att föra arvet från Johannes Canuti Lenaeus vidare.
  14. Sin slutliga dust med aristotelismen hade Laurentius med Rudbeckius när de skulle enas om Skolordningen 1611 där det stagades att de båda strömningarna skulle visa varandra ömsesidig respekt.
  15. Telesio var en av de första, som bröt med den medeltida aristotelismen, och banbrytare för den moderna vetenskapen genom sin fordran, att all kunskap skall ha sin grund i sinnesförnimmelserna.
  16. Ramism, uppkallad efter Pierre de la Ramée (Petrus Ramus, 1515 – 1572), var en intellektuell strömning som genomsyrade den protestaniska världen, däribland den svenska humanismen, och som stod i motsättning till skolastiken och aristotelismen.
  17. Thomas av Aquino har utövat ett ojämförligt inflytande över västvärldens teologi, i synnerhet den romersk-katolska, vilket har spritt sig till den allmänna filosofin där han placerar sig i första ledet av aristotelismen, såsom dess uttolkare, och skolastiken.
  18. Thomas av Aquino har utövat ett mycket stort inflytande över västvärldens teologi, i synnerhet den romersk-katolska, vilket har spritt sig till den allmänna filosofin där han placerar sig i första ledet av aristotelismen, såsom dess uttolkare, och skolastiken.
  19. De ramistiska dragen i hans åskådning tilltog med åren, men han har samtidigt anklagats för att ha missförstått Pierre de la Ramée grundligt ; främst verkar ramismen ha fungerat som ett argument mot aristotelismen som Laurentius allmera skulle uppfatta som antikristlig.
  20. Franciskanerna erkände emellertid inte Thomas auktoritet till en början, företrädare för den äldre aristotelismen bekämpade honom med stöd av Augustinus, och en tid stod han för tankar som ansågs som förlegade (via antiqua) i ljuset av bland andra Wilhelm av Ockham (via moderna).

Mina sökningar

Rensa mina sökord

Dagens namnsdag

 • Asta
  Kortform av det nordiska namnet Astrid som består av betydelseelementen asagud och skön eller älskad: älskad av asagudarna.
 • Astrid
  Nordiskt namn som består av betydelseelementen asagud och skön eller älskad: älskad av asagudarna*.
Besläktade namn: Estrid

Mest sökta

föregående vecka
/1004363/HBSynonymerMPU1
/1004363/HBSynonymerMPU2