/1004363/HBSynonymerPanorama
/1004363/HBSynonymerMobilTop

Visar resultat för avsänd, menade du avsända?

Synonymer till avsänd

Hur upplevde du uppläsningen av avsänd?

eller
Mer innehåll nedan
/1004363/HBSynonymerMobilMid
Fortsätt scrolla

Liknande ord till avsänd

avsänd är sammansatt av

/1004363/HBSynonymerMobilBot

Är mobba en synonym till kujonera?

Hur används ordet avsänd?

  1. Efter församlingens plötsliga upplösning lämnade Jón sitt ämbete för att kunna delta i en till kungen avsänd deputation, som dock inte uppnådde något.
  2. En expedition är också en organiserad, " avsänd" forskningsresa, även om forskningen inte behöver vara vetenskaplig utan lika gärna kan gälla en utforskning av naturen, kulturen eller den egna förmågan.
  3. En avsänd tupilaq kunde anlända till någon som hade större magiska krafter än avsändaren, vilket medförde att mottagaren kunde sända tillbaka den för att döda den som tillverkade figuren.
  4. Året därefter medföljde han en till Kina avsänd rysk beskickning och vann en riklig skörd för sina asiatiska språkstudier, trots att beskickningen knappt hunnit över gränsen till Mongoliet, då den måste vända om.
  5. Guntlack fängslades i Stockhuset i Helsingfors, igenkänd av en medfånge och den 8 januari 1769 avsänd till Stockholm, men vid övernattning på Eckerö lyckades han rymma igen och stal en båt och rodde över till Stockholm där han huserade hos -och gjorde ytterligare några stölder med -en bekant, innan han åkte fast och sattes i häktesförvaring i Rådstugan, varifrån han lyckades rymma, men tog sig bara till Skeppsbron där han blev igenkänd, förd till Riddarhustorget, ställd inför Svea hovrätt och dömd att i galgen hänga.
  6. – Först var det ingen avsändare.
  7. Utan avsändare är kontanterna oanvändbara.
  8. I nuläget finns ingen misstänkt avsändare.
  9. Som avsändare står Polisen och Regeringskansliet.
  10. Som avsändare anges Jämtlands läns landsting.
  11. Filmens avsändare är ungdomsgruppen i Söderköping.
  12. Fakturor från till synes seriösa avsändare.
  13. Dvs kontrollera kod och avsändare.
  14. Annonsens avsändare antyder att A.B.
  15. Boken skickades i ett brev utan avsändare.
  16. Han efterfrågar andra berättelser, med andra avsändare.
  17. han avsände till generalguvernören lord Ellenborough efter den avgörande segern i Sindh.
  18. Themistokles avsände därför ett missiv till Xerxes I, där han sade, att han genast skulle förstöra broarna.
  19. Vladimir Lenin och bolsjevikerna stämplade han som ” de vidriga aporna ”, och han avsände betydande kvantiteter krigsmateriel till de ryska, ” vita ”, kontrarevolutionärerna.
  20. Den 30 oktober, samma dag som Gromyko avsände noten, provsprängde Sovjetunionen tsarbomben, som än idag är det mest kraftfulla kärnvapen som någonsin detonerats.
  21. Som sådan nedlade han mycken energi på de västafrikanska koloniernas konsolidering och framåtskridande, organiserade det nyförvärvade Dahomey och avsände expeditionen Liotard till övre Ubangifloden.
  22. Hans egentliga uppgift var att sondera terrängen för den samma år till Cromwell avsände ambassadören Christer Bonde och genom sina familjeförbindelser underlätta dennes mission.
  23. Han beordrades att åtfölja den till Barbareskstaterna avsände juden Henrik d ' Azzuveda och ålades att under färden noga ta reda på" commerciens lopp och beskaffenhet ".
  24. Han arbetade ivrigt för Norges självständighet och var en av de tre, som riksförsamlingen på Eidsvoll förgäves avsände till London för att utverka det nya konungadömets erkännande.
  25. Slutligen lyckades den norske prästen Hans Egede med Fredrik IV:s stöd starta ett Grönlandskompani och avsände en expedition som 3 juli 1721 anlände till Grönland och anlade en koloni.
  26. Då den svenska besättningen 11 december 1658 kapitulerade med fritt återtåg följde Clarman med den svenska besättningen till Härjedalen varifrån han avsände en rapport om Trondheims försvar och uppgivande.
  27. De två kurirer, som Cronstedt 7 april avsände till kungen med rapport om konventionen och som av ryssarna tvingades ta norra vägen, framkom ej förrän samma dag som Sveaborg uppgavs.
  28. Hennes beräkningar avseende massa och energi för de i försöket ingående partiklarna stärkte antagandet och strax före årets slut avsände hon ett brev till Hahn i vilket hon förde fram sin slutsats.
  29. År 1633 erhöll han anställning som sekreterare vid den beskickning, som hertig Fredrik III av Gottorp avsände till Ryssland, och kort efter sin hemkomst, 1635, anträdde han en liknande resa genom Ryssland till Persien för att knyta förbindelser med detta land.
  30. Att Stössel avslöt kapitulationen mot ett krigsråds enhälliga mening, är oriktigt så till vida, att Stössel avsände erbjudandet om kapitulation l januari 1905, omedelbart efter det han mottagit rapport, att den för fästningens fortsatta försvar viktiga " 2:a försvarslinjen" ej längre kunde hållas.
  31. Till att övervaka Ålands evakuering samt skydda befolkningen mot övergrepp avsände svenska regeringen 23 februari en bataljon infanteri och en kulsprutepluton till Åland, sedan riksdagen så gott som enhälligt gett sitt bifall till detta och anvisat en halv miljon kronor för detta.
  32. Sedan ett stillestånd slutits i konsistoriet, avsände prästeståndet en deputation till universitetets kansler, greve Magnus Gabriel De la Gardie, med anhållan att den nya läran måtte förbjudas vid akademin ; men striden slutade därmed, att kanslern förmanade till enighet och överlämnade frågan om den nya filosofins värde till framtidens avgörande.
  33. På grund av " säkra och tillförlitliga underrättelser" att Kamenskij hunnit sammandraga alla sina trupper på vänstra stranden av Ume älv (vilket alls inte var förhållandet) avsände Wachtmeister Lagerbring till Ratan för att av af Puke inhämta nya order och låg kvar med armén overksam vid Sävar hela dagen, avvaktande Lagerbrings återkomst.
  34. Under de följande åren anslöts många av de områden som hörde till sonens förläning till Danmark genom pant och köp, bland annat Flensburg ; då även Gottorp var på väg att anslutas till Danmark avbröt hon dock förbindelserna med Danmark, hämtade hem sonen (1408) och avsände 14 juni 1410 en deklaration om fientlighetstillstånd till kung Erik.
  35. Men vid ett besök i London började han fatta tycke för herrnhutismen, varpå han avsände en skrivelse till Eriksson och tillkännagav, att han utträtt ur dennes samfund, vilket gav den senare anledning att göra hårda utfall mot Rosén och enträget varna sina vänner i Sverige för Zinzendorf som " den breda vägens och vida portens apostel", som utan Kristi efterföljelse ville inta " Guds konungarike".

Mina sökningar

Rensa mina sökord

Dagens namnsdag

 • Enar
  Nordiskt namn som betyder en som strider ensam eller ensam kämpe.
 • Einar
  Nordiskt namn som betyder en som strider ensam eller ensam kämpe.
 • Besläktade namn: Eina, Eje

Mest sökta

föregående vecka
/1004363/HBSynonymerMPU1
/1004363/HBSynonymerMPU2