/1004363/HBSynonymerPanorama
/1004363/HBSynonymerMobilTop

Visar resultat för besättande, menade du besätta?

Synonymer till besättande

Hur upplevde du uppläsningen av besättande?

eller
Mer innehåll nedan
/1004363/HBSynonymerMobilMid
Fortsätt scrolla

Liknande ord till besättande

/1004363/HBSynonymerMobilBot

Är memetekel en synonym till omen?

Hur används ordet besättande?

  1. Den centrala händelsen i Ockupanterna är en hittills okänd terrorgrupps fantasieggande besättande av den strategiskt viktiga danska staden Korsör.
  2. Hur det än är blir besättande eller disponerande från en utländsk makts sida av baser på ett annat lands territorium alltid problematiskt.
  3. Under spanjorernas besättande lades Koldinghus i ruiner genom eldsvåda.
  4. Israel besättande av området, som inträffade under kriget 1967, har aldrig erkänts av det internationella samfundet.
  5. Dock ägde han att till lordkanslern insända förslag till besättande av domarämbeten inom grevskapet.
  6. Denna politik ledde Polens delningar, vid vilken Josef trots moderns motstånd tog initiativet till besättande av polskt område.
  7. Under medeltiden var ämbetet främst förbehållet biskopar och i lordkanslerns uppdrag ingick att utöva den kungliga patronatsrätten vid besättande av kyrkoherdeämbeten.
  8. Åren 1916 – 22 förestod han professuren i praktisk filosofi och uppfördes i första förslagsrummet vid dess besättande, men utnämndes ej av regeringen.
  9. Den grundläggande strategin var att få operationen att se ut som ett fredligt besättande av länderna för att med vapenmakt skydda dess neutralitet.
  10. 1786 hade befolkningen stigit till närmare 150.000 men Berlins besättande av fransmännen 1806-1808 och krigen förstörde för lång tid stadens finanser och industri.
  11. Saldanha övergick vid fransmännens besättande av Portugal 1807 till dem, tillfångatogs av engelsmännen 1810 och vistades därefter i Brasilien, där han ingick i armén.
  12. Napoleons vilja att upprätthålla och utvidga kontinentalsystemet var en stor bidragande orsak till invasionen på Pyreneiska halvön liksom till hans besättande av Nordsjökusten och Svenska Pommern.
  13. När förryskningen tilltog vid sekelskiftet 1900 ökade även trycket på lotsverket och det bestämdes 1903 att ryskspråkiga skulle ha företräder vid besättande av tjänster vid lots-och fyrinrättningar.
  14. Då Johannes II Petri 1370 avled, valdes Johannes omedelbart till hans efterträdare och lyckades även erhålla påvens sanktion, ehuru denne hade förbehållit sig att själv få bestämma om platsens besättande.
  15. Vid 1719 års riksdag talade han för tronens besättande genom val och för ökandet av prästeståndets privilegier samt blev, som ledamot av kommissionen över Goertz, en av dennes häftigaste motståndare.
  16. Till en början kunde inte regeringen kontrollera jordbrukarnas besättande av mark och som ett resultat av detta kunde den inte driva igenom bestämmelserna enligt jordreformförordningen för att hålla medelstora produktiva egendomar intakt.
  17. Vojnovićs främsta verk är Dubrovačka trilogija (Dubrovniktrilogin ; 1902), som i dialogform innehåller stämningsbilder från den ragusanska republikens sista dagar från stadens besättande av fransmännen 1806 till det gamla adelsväldets utslocknande på 1830-talet.
  18. Medan det zoologiska studiet vid de svenska universiteten dittills så gott som uteslutande rört sig på det zoografiska planet, innebar den zoologiska professurens besättande med Wahlgren, att även detta ämnes morfologiska sida blev företrädd vid universitetet.
  19. Under tiden hade befolkningen i dessa trakter småningom uppblandats med ryska element genom de flesta tjänsters besättande med ryssar, genom inflyttningar från Ryssland, särskilt till städerna, samt genom bortförläning av en stor del av jorden till ryssar (se Donationsgods).
  20. Förhandlingarna om rustningsminskning till sjöss strandade på tyske sjöministern Alfred von Tirpitz ' motstånd, försöket att förmå Storbritannien att utlova obetingad neutralitet på dess farhågor för att Tyskland vid krig mot Frankrike skulle genom besättande av franska nordkusthamnar hota Storbritanniens sjöherravälde vid Engelska kanalen.
  21. Visserligen lämnade Ukraina en del livsmedel till de allierade, som på grund av ententemakternas blockad var i största behov därav, men de gjorda uppoffringarna för landets besättande stod inte i förhållande till vinsten, varförutom ett stort antal trupper, som kunnat få bättre användning på västfronten, bands såväl här som i norra Ryssland.
  22. Armee och anförde besättandet några dagar senare.
  23. Hitler räknade med att en allians med Kroatiska bondepartiet skulle underlätta besättandet av Jugoslavien.
  24. Adolf Hitler med höga dignitärer vid en måltid den 3 oktober 1938, efter besättandet av Sudetlandet.
  25. Genom besättandet av Ardab tvingade han Persien till den för Ryssland förmånliga freden i Turkmantjaj (februari 1828).
  26. Efter den ryska segern 1809 och besättandet av Åland blev Lemlands prästgård högkvarter för en rysk styrka.
  27. Vid en uppställning klockan 12.30 fick mannarna i 3. jägarkompaniet reda på att de var utvalda att delta i besättandet av Hangö.
  28. Han fick därefter befäl över den för offensiven mot Serbien avsedda armégruppen och genomförde besättandet av Serbien i oktober och november 1915.
  29. Brandenburgarna var bl.a. involverade i anfallet på Danmark (besättandet av viktiga gränspassager och broar) och Holland (där de uppträdde i holländska uniformer).
  30. Professorsstriden kallas i Norge den strid, som uppkom våren 1904 om besättandet av den efter Fredrik Petersen lediga professuren i systematisk teologi.
  31. Tillsammans med bland andra Adolf Hitler avnjuter von Reichenau (barhuvad) den 3 oktober 1938 en måltid i det fria efter besättandet av Sudetenland.
  32. Han gick i pension i februari 1938 men återinkallades redan i oktober som befälhavare för 12:e armén under besättandet av Sudetenland varefter han återinträdde i pension.
  33. Vid besättandet av den nämnda professuren (1847) förbigicks Moberg, ehuru uppförd å första förslagsrummet, men utnämndes 1849 till professor i fysik, från vilken tjänst han 1875 avgick som emeritus.
  34. Idman tog 1756 livlig del i striden om besättandet av biskopsstolen i Åbo stift, och det var till icke ringa del hans förtjänst, att Carl Fredrik Mennander erhöll platsen.
  35. En tvist med påven om besättandet av biskopsstolen i ledde till bannlysning och interdikt (1181), men slöts 1183 genom en uppgörelse, och 1188 förklarade påven Clemens III de skotska stiften oberoende av engelsk överhöghet.
  36. Den grekiska regeringen hänsköt tvisten om ansvaret för mordet på gränskommissionens medlemmar samt besättandet av Korfu till Nationernas förbund, men då Italiens representant där hotade med Italiens utträde ur förbundet, vågade rådet inte officiellt uppta tvisten till behandling.
  37. Denne tog fasta på det erbjudande som Alarik fått av kejsar Honorius år 403, att med full äganderätt få Gallien och Spanien och detta ledde till besättandet av södra Gallien (det så kallade Tolosanska riket) med Toulouse som huvudstad under Ataulf och Wallia (415-418) och Theoderik I (418-451).
  38. På sistnämnda post gjorde hans ämbetsmannaförmåga sig så mycket mera gällande, som han genom sitt vinnande väsen i hög grad förvärvat sig generalguvernören greve Nikolaj Adlerbergs förtroende, varför dennes åtgärder, i synnerhet vid besättandet av högre ämbeten, ofta torde ha berott på Örns uttalade mening, Örn utnämndes 1874 till senator och vice ordförande i senatens justitiedepartement, fick samma år geheimeråds titel och upphöjdes 1876 i adligt stånd.
  39. I en rad heta strider drev Kuroki ryssarna tillbaka, framryckte i augusti till Tai-tse-floden och hade väsentlig andel i den stora, av de tre japanska arméerna vunna segern över Aleksej Kuropatkin vid Liaoyang (26 augusti-3 september), i det att Kurokis försök att genom besättandet av Sykwantun avskära de ryska förbindelserna med Mukden visserligen misslyckades och utsatte hans högra flygel för ett farligt anfall av general Orlov, men likväl i hög grad bidrog att göra Liaoyangs utrymmande till en nödvändighet för Kuropatkin och ryska huvudstyrkan.

Mina sökningar

Rensa mina sökord

Dagens namnsdag

 • Anders
  Svensk variant av det grekiska namnet Andreas: man eller manlig.
 • Andreas
  Grekiskt namn som betyder man eller manlig.
Besläktade namn: Nanne, Antti, Antero, Ante, Andy, Andris, Andrew, Andres, Andrej, Andras

Mest sökta

föregående vecka
/1004363/HBSynonymerMPU1
/1004363/HBSynonymerMPU2