/1004363/HBSynonymerPanorama
/1004363/HBSynonymerMobilTop

Synonymer till den heliga skrift

Mer innehåll nedan
/1004363/HBSynonymerMobilMid
Fortsätt scrolla
/1004363/HBSynonymerMobilBot

Är hemlistisk en synonym till cesur?

Hur används ordet den heliga skrift?

  1. Hur det än gick för paret i den heliga skrift så är julen ingen lämplig tid att hatta land och rike runt när man är höggravid.
  2. De måste båda lova och svära på den heliga skrift att avstå.
  3. Själva den Heliga Skrift mottog reformatorerna ur den senmedeltida Kyrkans hand.
  4. Det sägs i den Heliga skrift att Herrens vägar äro outgrundliga.
  5. Vid sammankomsterna läste pastorn högt ur den heliga skrift.
  6. Dock kan efter konsekvent evangelisk åskådning uppenbarelsen (resp. Guds ord) ej utan vidare sättas identisk med den heliga skrift.
  7. Clausens teologiska fundamentalsats var, att ingen annan auktoritet än den heliga skrift kan för kristna gälla som ovillkorlig trosnorm.
  8. Den heliga skrift är närmast urkunden för den historia, i vilken Gud i sitt handlande till människans frälsning tillika uppenbarat sig för henne.
  9. I 1571 års kyrkoordning förbjöds äktenskap mellan släkt inom femte led, men dispens kunde ges i de led, " som icke voro förbudna i den heliga skrift".
  10. Claudius sändes av kejsar Ludvig den fromme som biskop till Turin för att undervisa folket i den heliga skrift och med svärd och predikan motarbeta maurerna.
  11. Vid sin installationsföreläsning vid Uppsala Universitet 1893 höll han en mycket omdebatterad föreläsning, som även kom ut i tryck: " Den gudomliga uppenbarelsens förnedringsgestalt i den heliga skrift".
  12. Denna handel med grekerna blev så omfattande att grekerna gav papyrus namnet biblos, sedermera biblion, som i sin tur kan ha givit upphov till namnet på den heliga skrift: " bibeln".
  13. Biskop Johan Browallius i Åbo, teolog och professor i fysik och botanik, gav 1755 ut Betänkande om vattuminskningen, hvaruti denna läran efter den heliga skrift, naturens lagar och förfarenheten pröfvas.
  14. En vattendelare i det teologiska klimatet kring bibelfrågan blev Waldemar Rudins installationsföreläsning i Uppsala 1893, med rubriken " Den gudomliga uppenbarelsens förnedringsgestalt i den heliga skrift", en föreläsning som kom ut i tryck.
  15. Jesus Kristus, såsom han omvittnas för oss i den heliga skrift, är det enda Guds Ord som vi måste höra till, som vi måste lita på och lyda i liv och död.
  16. I likhet med Bengel gick nämligen alla dessa omedelbart till den heliga skrift, utan att axiomatiskt förutsätta skriftlärans och kyrkolärans identitet, om de också även på denna väg kom till ett med kyrkoläran i allt huvudsakligen överensstämmande resultat.
  17. Bland Rosenius många teologiska arbeten kan nämnas De apostoliska fädernas lära om Kristi gudom (1863), Inledningsvetenskapen till den heliga skrift (1872 ; 2:a upplagan 1878), Kommentar till profeten Mika (1876) och Det Nya testamentet med förklaringar -Mattei evangelium (1888).
  18. Redan den 5 mars hade man förenat sig om att erkänna den heliga skrift som det enda rättesnöret för människans tro, samt de tre symbola (apostoliska, nicenska och athanasianska) jämte den oförändrade augsburgska bekännelsen som sanna uttryck för skriftens läror.
  19. Norrby skrev bland annat Vittnesbörd ur den heliga skrift (2 häften, 1876-1877), Om det onda (1881), Grunddragen till läran om själavården (I, 1882), De nya högmässotexterna för homiletiskt bruk bearbetade: Andra årgången (2 delar, 1896) och en mängd tidskriftsuppsatser och tal med mera.
  20. Denna grundsats har fått sitt mest bekanta uttryck i reformationens s.k. formalprincip: läran om den heliga skrift såsom " den enda regel och rättesnöre, efter vilken alla läror och alla lärare böra anses och dömas" (konkordieformeln) -i motsats till den katolska kyrkans uppställande av traditionen såsom en med skriften jämställd, faktiskt överordnad auktoritet.
  21. I Proclamation Appoining a National Fast Day, den 30 mars 1863, skriver Lincoln: ”... den sublima sanningen, förklarad i den heliga skrift och bevisad av hela historien, att bara de nationer är välsignade vars Gud är Herren ” (... the sublime truth, announced in the Holy Scriptures and proven by all history, that those nations only are blessed whose God is the Lord).
  22. Med serskild hänsyn till katekeskomiteens arbete (1873), Bibelöfversättningsfrågan och dess behandling vid kyrkomötet (samma år), Den heliga skrifts lära om försoningen (2 utökade upplagan 1874), Röster ur den heliga skrift (1877), Den kyrkliga bekännelsefrågan med särskildt afseende på vårt fädernesland (1878), Die biblische Theologie und ihre Gegner (1892 ; på svenska 1893), Olai Petri svar på tolf spörsmål om den evangeliska och den påfviska läran etc. (1893).
  23. I uppenbarelsen, som närmast är församlingen given i den heliga skrift, vet den sig äga den yttersta, aldrig uttömda, källan för hela sitt religiösa liv och tänkande av dogmatikern måste den därför kräva ej blott att han prövar de satser, som han framställer, inför uppenbarelsens norm, utan ock att han på ett originellt sätt ur den såsom källa alltjämt hämtar befruktande impulser för sitt tänkande.

Mina sökningar

Rensa mina sökord

Dagens namnsdag

 • Malena
  Kortform av det hebreiska namnet Magdalena som betyder kvinna från Magdalena. Magdalena var en by i Palestina.
 • Malin
  Svensk variant av det hebreiska namnet Magdalena som betyder kvinna från Magdalena. Magdalena var en by i Palestina.
Besläktade namn: Malene

Mest sökta

föregående vecka
/1004363/HBSynonymerMPU1
/1004363/HBSynonymerMPU2