/1004363/HBSynonymerPanorama
/1004363/HBSynonymerMobilTop

Synonymer till språkvetenskaplig

Hur upplevde du uppläsningen av språkvetenskaplig?

eller

Definition av språkvetenskaplig

  1. se språkvetenskap
/1004363/HBSynonymerMobilMid

Liknande ord till språkvetenskaplig

språkvetenskaplig är sammansatt av

Är novitie en synonym till novis?

Hur används ordet språkvetenskaplig?

  1. Tomas Riad står för en modern språkvetenskaplig forskning med betoning på det talade språket.
  2. Det gör man genom att ge tillräckliga anslag till språkvetenskaplig forskning och utbildning.
  3. Forskning av språkvetenskaplig och litteraturvetenskaplig art från fransk medeltid utgör en tungt vägande del av hans produktion.
  4. Därefter ges exempel på språkvetenskaplig forskning på brittiska tidningsledare.
  5. Personer till en språkvetenskaplig undersökning sökes På Centrum för tvåspråkighetsforskning vid Stockholms universitet forskar vi bland annat om språkanvändning hos polsktalande.
  6. Eftersom verksamhetsperspektivet är relativt nytt inom språkvetenskaplig forskning uppmärksammas även studier som primärt rör vuxnas interaktion.
  7. En språkvetenskaplig studie av kommunikation vid ett svenskt storföretag.
  8. Det är dessa temperaturadjektiv som ofta förekommer som exempel på antonymer i språkvetenskaplig litteratur och forskning.
  9. Min avhandling utgör en språkvetenskaplig studie men jag har också en etnografisk ansats.
  10. Den studie som här presenteras är således att betrakta som en fallstudie av styrdokument inom högskolan ur ett textvetenskapligt perspektiv med språkvetenskaplig förankring men också som en sådan studie med samhällsvetenskaplig anknytning.
  11. Dessutom skrev han bokrecensioner och även en språkvetenskaplig artikel med den korta och kärnfulla rubriken " Fan ".
  12. Språkmyndigheten upprätthåller även omfattande språkliga arkiv och ett stort offentligt specialbibliotek med finsk-ugrisk och annan språkvetenskaplig litteratur.
  13. Har man en strikt språkvetenskaplig synvinkel talar två personer olika språk om de inte kan göra sig förstådda med varandra.
  14. Erik Wellanders språkvårdspris delas ut av Stiftelsen Erik Wellanders fond, som har till uppgift att främja svensk språkvetenskaplig forskning på språkvårdens område.
  15. En språkvetenskaplig definition är att " ett ortnamn är ett språkligt uttryck som i en viss namnbrukarkrets är knutet till en bestämd plats ".
  16. Denna betydelse skulle med modern språkvetenskaplig terminologi kunna kallas finlandssvenskt standardspråk, men ordet lever kvar genom sin särskilda relevans för finlandssvenskans språkhistoria.
  17. Han arbetade länge (med Sture Allén) i projektet Lexikalisk databas på Institutionen för språkvetenskaplig databehandling (Språkdata) vid Göteborgs universitet (producerade Svensk ordbok, som utgavs 1986).
  18. På politiska grunder klassificerar den indiska regeringen en rad andra språk, som ur språkvetenskaplig synvinkel är självständiga, tillhör olika undergrupper av indoariska språk och delvis till och med har ett eget skriftspråk, som " hindidialekter ".
  19. I äldre språkvetenskaplig litteratur användes termen ariska språk även om alla de indoeuropeiska språken (till andra äldre synonymer hör indogermansk, indokeltisk och jafetisk), och arier hänvisade till det hypotetiska folk som idag kallas urindoeuropéer eller protoindoeuropéer.
  20. Det är bara de östersjöfinska språken, främst estniska, meänkieli, karelska och ingriska, som utan vidare språkstudier är i någon mån förståeliga för en finsktalande (se ömsesidig begriplighet), medan språken djupare in i Ryssland i likhet med samiska brukar vara helt obegripliga, även om det inte behövs någon större språkvetenskaplig utbildning för att varsebli en del likheter i det grundläggande ordförrådet.
  21. Han var verksam som amanuens och lärare vid Göteborgs universitet 1952 – 1965, blev extra ordinarie docent i nordiska språk 1965, ledare för Forskningsgruppen för modern svenska 1966, var tillförordnad professor i nordiska språk 1967 – 1969, tilldelades en särskild forskartjänst vid Statens humanistiska forskningsråd 1970, var professor i språklig databehandling där 1972 – 1979, var professor i språkvetenskaplig databehandling vid Göteborgs universitet 1979 – 1993 samt prorektor vid Göteborgs universitet 1980 – 1986 (samt rektor under ett år).
  22. Missionären Alois Kayser avvisade dock denna teori av språkvetenskapliga skäl.
  23. Allmänt accepterade språkvetenskapliga kriterier för att skilja en dialekt från ett språk saknas.
  24. Böcker på lettiska har utgivits sedan 1585 och språkvetenskapliga verk sedan första hälften av 1600-talet.
  25. De språkvetenskapliga kriterierna har emellertid, i likhet med de politiska förutsättningarna, förändrats flera gånger om sedan denna tid.
  26. Lönnrots viktigaste språkvetenskapliga arbete var hans Finskt-svenskt lexikon, som började publiceras i häften 1867 och blev färdigt 1880.
  27. Läffler kan anses vara en av de första i Sverige som ägnat sig åt rent språkvetenskapliga studier i fullt modern mening.
  28. Denna syn levde kvar längre inom det språkvetenskapliga forskarsamfundet i Kina, men har sedan länge avvisats av de flesta västerländska lingvister.
  29. Fridell har efter en senare och mer omfattande undersökning av samtliga källuppgifter om slaget framlagt ytterligare språkvetenskapliga argument som talar för Gästre.
  30. Vid sidan av banbrytande språkvetenskapliga insatser som att sammanställa och utge ordböcker och folkvisematerial, skrev denne också den första litauiska boken i historieämnet.
  31. Det språkvetenskapliga begreppet är hypokorism, från grekiskans hypokorisma, som kommer från hypokorizesthai : att tilltala med smeknamn (hypo – under, i hemlighet ; korizesthai – att smeka).
  32. Hans språkvetenskapliga arbete ligger i hög grad i förlängningen av Saussures, men på centrala punkter reviderar han Saussures program för den strukturella lingvistiken.
  33. Företrädarna för denna språkvetenskapliga inriktning, Jacob Grimm, Rasmus Rask med flera, skapade en vetenskaplig grund som bland annat kunde användas för forskningen om de olika ortnamnens ursprung.
  34. För den norbergska professuren vid Lunds universitet, i tyska, franska och engelska, med föreläsningsskyldighet i estetik, speciminerade han 1838, men hans språkvetenskapliga prestationer ansågs otillräckliga, och C.A.
  35. Systemisk-funktionell grammatik är besläktad både med särdragsbaserade inriktningar såsom Head-driven phrase structure grammar och de äldre funktionella traditionerna i europeiska språkvetenskapliga skolbildningar såsom brittisk kontextualism och Pragskolan.
  36. Den första är immanent, den språkvetenskapliga metoden, där man studerar textens språk (stavning, grammatik, ordförråd) och diktens versmått för att därigenom bestämma vid vilken tidpunkt i anglosaxiskans utveckling Beowulf har tillkommit.
  37. Den nygrundade staden Haparanda lockade till sig människor från många olika delar av Sverige och hade därför redan på 1800-talet en svenskspråkig majoritet, varför staden i språkvetenskapliga verk till och med betecknades som en svensk språkö.
  38. I samband med att de språkvetenskaplia ämnena 1999 flyttade från Humanistcentrum till kvarteret Kemikum (nuvarande Engelska parken) delades även den humanistiska fakulteten upp, i det att dess språkvetenskapliga sektion ombildades till fakultet och återstoden fick den nya benämningen historisk-filosofisk fakultet.
  39. Den huvudsakliga anledningen till att termen " prepositioner " så ofta behandlas som ordklassnamn är att den mesta språkvetenskapliga terminologin historiskt har varit grundad på de europeiska – framför allt de klassiska – språkens grammatik, i vilken postpositioner och cirkumpositioner är så gott som obefintliga.
  40. Att man ändå ofta refererar till / i, â, u / som långa vokaler och till / e, a, o / som korta beror på att den språkvetenskapliga traditionen utgår från förhållanden i klassisk arabiska, samt möjligheten att med " långa " referera till vokaler som skrivs ut med bokstäver, medan " korta " refererar till vokaler som normalt inte markeras i skrift.
/1004363/HBSynonymerMobilBot

Dagens namnsdag 2022-08-09

 • Roland
  Tyskt namn som består av betydelseelementen ära och land: ärans land eller landets ära.

Hur böjs språkvetenskaplig?

adjektiv
positiv en språkvetenskaplig
ett språkvetenskapligt
den|det|de språkvetenskapliga
Syns inte alla böjningar? Svep med fingret över tabellen.
/1004363/HBSynonymerMPU1
/1004363/HBSynonymerMPU2