/1004363/HBSynonymerPanorama
/1004363/HBSynonymerMobilTop

Visar resultat för besvarande, menade du besvara?

Synonymer till besvarande

Mer innehåll nedan
/1004363/HBSynonymerMobilMid
Fortsätt scrolla
/1004363/HBSynonymerMobilBot

Är memetekel en synonym till omen?

Hur används ordet besvarande?

  1. Nästa kriterium för deliberation är reflektion över och besvarande av andras ståndpunkter.
  2. Eftersom både hot och risker samt orsaker till människors upplevelser av otrygghet främst undersökts utanför Fysisk risk Riskperception Medierisk Textruta: Social risk Social risk massmedieforskningen använder jag mig en tvärvetenskaplig ansats i besvarande av syftet.
  3. Brevet var ställt till de lärare som organiserade elevernas besvarande av enkäten.
  4. När det gällde forskningens besvarande av frågeställningar om interventionseffekter bromsade faktiska omständigheter institutionaliseringstempot.
  5. Men framför allt av en frågande istället för besvarande attityd.
  6. Journaluppgifter efter förmodad nationell bakgrund och besvarande av enkäten.
  7. Anna Schybergs brev låg för besvarande hos informationssekreterare Eva Rödsta som kom fram till att ett personligt möte var att föredra.
  8. Att minska nattpersonalens uppgifter utanför boendet med bland annat besvarande av trygghetslarm anses otillräckligt.
  9. Verksamhetschefen ska säkerställa att rutiner för besvarande och hantering av larm är känd hos respektive hemtjänstchef och dennes personal.
  10. Tjänsten gav användare möjlighet att publicera frågor, om precis vad som helst, och betala för att få dem besvarande.
  11. Bland hans skrifter märks Försök till besvarande af frågan: Hvilka förändringar uti infanteriets stridssätt har erfarenheten från 1870-71 årens krig visat vara nödvändiga?
  12. – Jag också tycker att det hade varit bättre om de hade bifallit motionen, men ett besvarande är bättre än ett avslag vilket skulle betyda att man är emot ett erkännande.
  13. Bland hans skrifter märks Elementar-cours i harmonie-läran (tre upplagor 1851-1857), Läran om contrapunkten (1845), Frågor i harmoni-läran, till besvarande i organistexamen (2:a upplagan 1849).
  14. Under den efterklassiska tiden blev behöriga jurister alltmer sällsynta, varvid man för besvarande av uppkommande spörsmål i stor utsträckning blev hänvisad till de av de klassiska juristerna gjorda uttalandena.
  15. En gång tjänstgjorde nämnden även som konungens rådgivare, då nämligen Erik till dess besvarande framställde frågan, huruvida de gods som danskar ägde i Sverige vid Nordiska sjuårskrigets utbrott kunde anammas av kungen ; nämnden menade att så skulle ske.
  16. De mot förslaget till kriminallag gjorda anmärkningarna upptogs av lagkommittén till besvarande i det av kommittén 1834 avgivna Utlåtande i anledning af anmärkningar vid förslaget till allmän criminallag, hvari jämväl införts förslag till de ändringar i den förut tryckta texten, hvilka lagkommittén ansett sig böra tillstyrka.
  17. År 1948 fick han guldmedalj för besvarandet av universitetets prisuppgift om Öresundstullen.
  18. Till största delen har besvarandet varit icke-dödligt, även om dödsfall har inträffat.
  19. Han fick universitetets guldmedalj för besvarandet av en prisfråga i estetik 1797 och i medicin 1798.
  20. De första åren höll föreningsbildarna kontakt med medlemmarna endast genom Beatles-Nytt och besvarandet av brevfrågor.
  21. Det framkommer även att det funnits brister i besvarandet av larm från boende och i den palliativa vården, det vill säga vård i livets slutksede.
  22. Holst blev student i Köpenhamn 1810, vann 1814 Köpenhamns universitets medalj för besvarandet av en prisfråga och tog 1815 medicinsk examen.
  23. Samma år vann han universitetets guldmedalj för besvarandet av en estetisk prisuppgift och blev 1812 filosofie doktor på en avhandling i etik.
  24. Vid besvarandet av frågan vilken trakt av Asien varit den medelpunkt, varifrån de indoeuropeiska stammarna utgått åt olika håll, är man ännu mera hänvisad till lösa gissningar.
  25. Han vann Köpenhamns universitets guldmedalj för besvarandet av uppgiften i medicin 1824 och blev samma år reservkirurg både vid sjukhuset och vid Kirurgiska akademien, där han 1826 blev adjunkt.
  26. Guldberg blev student 1854 och avlade reallärarexamen 1859, sedan han samma år erhållit kronprinsens guldmedalj för besvarandet av universitetets matematiska prisuppgift, blev 1867 universitetsstipendiat och utnämndes 1869 till professor i tillämpad matematik.
  27. Redan året förut hade Hagström vunnit Vetenskapsakademiens andra pris för besvarandet av dess fråga om rötfebrars förekommande och botande (Hvilka äro de bästa förvarings-och botemedel för maligna sjukdomar, fläckfebrar och rötfebrar? , 1774).
  28. Vid Köpenhamns universitet studerade han matematik och astronomi och vann 1824 universitetets guldmedalj för besvarandet av den matematiska prisuppgiften " Beräkning av förmörkelser", blev samma år assistent vid observatoriet i Rundetårn och fick offentligt understöd till att vidareutbilda sig hos Friedrich Wilhelm Bessel i Königsberg.
  29. För så vitt man genom dylika formuleringar av vedergällningstankens innebörd verkligen avser att uppge straffets egenskap att fullfölja ett självständigt syfte att tillfoga delinkventen ett lidande, uppstår emellertid betydande svårigheter vid besvarandet av frågan, varuti vedergällningsstraffets särmärke till skillnad från andra samhällets inskridanden mot orätten egentligen består.
  30. Efter 1863 att ha vunnit guldmedalj för besvarandet av universitetets prisuppgift i kemi blev han amanuens vid mineralkabinettet under Theodor Kjerulf, studerade 1864 – 65 i École normales laboratorium i Paris, blev 1866 universitetsstipendiat och 1872 professor i kemi vid Kristiania universitet samt föreståndare för det nya kemiska laboratoriets ena avdelning, från 1869 även lärare i kemi vid militära högskolan, och tog avsked 1918.

Mina sökningar

Rensa mina sökord

Dagens namnsdag

 • Niklas
  Nyare variant av det grekiska namnet Nikolaus som består av betydelseelementen seger och folk.
 • Nikolaus
  Grekiskt namns om består av betydelseelementen seger och folk.
Besläktade namn: Nicholas

Mest sökta

föregående vecka

Hur böjs besvarande?

substantiv
singular
obestämd form bestämd form
nominativ ett besvarande besvarandet
genitiv ett besvarandes besvarandets
Syns inte alla böjningar? Svep med fingret över tabellen.
/1004363/HBSynonymerMPU1
/1004363/HBSynonymerMPU2