/1004363/HBSynonymerPanorama
/1004363/HBSynonymerMobilTop

Synonymer till borttaga

Hur upplevde du uppläsningen av borttaga?

eller
Mer innehåll nedan
/1004363/HBSynonymerMobilMid
Fortsätt scrolla

borttaga i sammansättningar

borttaga är sammansatt av

/1004363/HBSynonymerMobilBot

Är hädare en synonym till heretiker?

Hur används ordet borttaga?

  1. Att döma av en broschyr, som en hans medhjälpare, Pierre-François Boncerf, utarbetade, ämnade han även borttaga de feodala bördorna.
  2. Hon hävdade, att " att dessa örlogsfartyg aldrig kunde få lycka, om ej hon finge personligen borttaga det djefvulskap, som deruti blifvit inlagdt".
  3. 1986 förbjöd länsstyrelsen i Jämtlands län att " döda, skada, fånga levande djur av arten Storsjöodjuret" och att " borttaga eller skada Storsjöodjurets ägg, rom eller bo".
  4. Dries var en ganska obemärkt kringresande konterfejare tills han tillsammans med L. von Nummers 1692 begick hemgång hos Hedvig Ecke för att borttaga ett i pant lemnadt af honom målat conterfej af L. von Nummers mormoder Brita Appelbom, hwaremot Dries sjelf uppgaf att porträttet var måladt af en Diedrich Dries.
  5. Altartaflan är ifrån Påwetiden, och ses på henne Martyren St. Stephans bild til häst, hwarförutan ock ett St. Stephans beläte stådt i skillnaden mellan Choret och Kyrkan, til thes afledne Probsten och Kyrkoherden M. Andreas Duræus, tå han fann på brädet under belätet gamla halförar, sömar, gifna S. Stephan til Offer för Häste-lycko, lät borttaga thetta belätet, til at förekomma sådan syndig widskepelse.
  6. Vid avskedet från sin bror Kristian V i Fredriksborg sade hon att hon inte trodde att de skulle träffas igen, men: " emedan jag nu anses som en fredspant mellan Danmark och Sverge, så beder jag Gud om nåd att kunna uppfylla en så härlig bestämmelse ; så att mitt uppförande må hjelpa till alt borttaga all fiendskap emellan dessa båda folk och att i stället förbinda dem till evig vänskap och förtrolighet".
  7. I den katolska kyrkans förbön på långfredagen lästes en särskild förbön ännu under 1900-talet: för de trolösa judarna, på att vår Gud och herre må borttaga täckelset ifrån deras hjärtan, att även de må erkänna Jesus Kristus, vår Herre därpå församlingen instämde … Gud du som icke utesluter de trolösa judarna från din barmhärtighet, hör de böner som vi frambära för detta förbländade folk, att de må erkänna sanningens ljus som är Kristus, och befrias från sitt mörker … Inte förrän de senaste årtionden som katolska kyrkan ändrat på denna formulering.. Luther var barn av sin tid och delade i mångt och mycket sin tids medeltida attityd gentemot judarna.
  8. Bangårdens växlingsspår var låsta, och överflödiga spår skulle borttagas inom ett år.
  9. Riksheraldikerämbetet noterade i samband med detta att murkronan skulle borttagas ur blasoneringen då den inte hör till vapenbilden.
  10. Ludvig Looström upprepade sin tidigare åsikt om målningen, Richard Bergh och Georg Göthe påminde om deras tidigare framförda önskan om att blodsoffret skulle mildras eller borttagas men att just detta moment i detta förslag framträde med ökad skärpa.
  11. Belägen i en stadsdel som expanderade hade man sistnämnda år insett att fornborgens autenticitet redan då var så förstörd med bl a ett nybyggt tegelhus i borgområdet, att fornborgen borde med hänsyn till bebyggelsen undersökas och borttagas, vilken den också kom att göras åtta år senare.
  12. Kirurgiskt borttagande ska om möjligt ske.
  13. Där blir det ett borttagande av stadens gamla befästningsverk.
  14. Bland annat genom tydligare skyltning och borttagande av askkoppar.
  15. Avtalet gäller bland annat förenklade handelsregler och borttagande av tullar.
  16. ” Om olofligt borttagande af vilda bär å annans mark ” (1908).
  17. Däremot föll hans motion 1868 om dödsstraffets borttagande.
  18. Föreläsningsserien och dess borttagande beskrivs delvis som kontroversiell.
  19. Sjuksköterskan ska inte ha kommunicerat med läkare innan borttagande av läkemedel.
  20. En viktig förändring rör borttagande av inlägg och avstängning av användare.
  21. En splenektomi är till exempel borttagande av splen (= mjälten).
  22. Även cellgift och borttagande av halsmandlar kan bli aktuellt.
  23. Även vid centralen kan det bli tal om borttagande, säger Bo Lindgren.
  24. Detta ledde oundvikligen till borttagande och skingring av vissa statyer.
  25. – Han köpte inte det utan krävde en ursäkt och ett borttagande av programmet.
  26. Att man först tar bort fastighetsskatten och finansierar det med borttagande av räntebidragen.
  27. Ingergärd Olofsson ser även hon problem med ett eventuellt borttagande av p-skivan.
  28. Kapitlet hanterar även hur man återställer gränsmarkering och borttagande av markering.
  29. 1922 motionerade två politiker i Stockholms kommuns stadsfullmäktige om dess borttagande.
  30. Ingergerd Olofsson ser även hon en problematik med ett eventuellt borttagande av p-skivan.

borttaga i ordbok från 1870

 • Betydelse: Göra, att något alldeles försvinner ifrån ett föremals yta, ifrån något samladt helt, till exempel borttaga fläckar, finnar, fel i en skrift, och så vidare

Mina sökningar

Rensa mina sökord

Dagens namnsdag

 • Linus
  Latinskt namn med oviss betydelse, eventuellt grekiskt ursprung.

Mest sökta

föregående vecka
/1004363/HBSynonymerMPU1
/1004363/HBSynonymerMPU2