/1004363/HBSynonymerPanorama
/1004363/HBSynonymerMobilTop

Synonymer till fenomenologisk

Hur upplevde du uppläsningen av fenomenologisk?

eller

Vad betyder fenomenologisk?

  1. fenomenologisk analys (inom vetenskapsteorin) analys av företeelser sådana de framträder (för den som analyserar) || -t

Hur uttalas fenomenologisk?

  1. [-lå:g-]

Bygger på Bonniers svenska ordbok av Peter A. Sjögren, Iréne Györki och Sten Malmström, 10:e upplagan 2010

Om det rör sig om två olika ord med samma stavning så markeras detta med en skiljelinje, se t ex ”negativ”.

Uttal skrivs alltid inom klamrar [-]. Ibland ligger uttalet i texten men oftast under rubriken ”Hur uttalas?”.

Streck under bokstav innebär att det är där betoningen på ordet ska ligga.

||-tecken markerar att böjningsändelse följer. Ändelserna ska läggas direkt till uppslagsordet: ”ring … || ‑en; -ar” ska uttydas: ”(en) ring bestämd form singularis ringen, obestämd form pluralis ringar”. Om uppslagsordet ändrar form vid en viss böjning, skrivs hela ordet eller åtminstone stammen om, t.ex. ”jätte -n; jättar”, ”överförd ‑fört.” Ord som slutar på –are är dock undantagna från denna regel.
Det finns en del inkonsekvenser på det här området, orsakade av sparsamhet med utrymme i boken, i det här fallet att inte sätta ut identiska böjningsuppgifter flera gånger i en artikel. Regeln i de allra flesta fall är att en punkt ”ärver” böjning uppåt i texten, d v s om det ligger en böjning under punkt 2 men ingen under punkt 1 så gäller punkt 2:s böjning för båda, men regeln är alltså inte 100-procentig.

Liknande ord till fenomenologisk

/1004363/HBSynonymerMobilMid

Är jolm en synonym till lank?

Hur används ordet fenomenologisk?

  1. Jag vill också påpeka att den bild jag målar upp av faktaskådandet är fenomenologisk och inte en beskrivning av positivism med positivisters egna ord.
  2. Jag betraktar därför de betydelsebärande aspekter som framträder i en fenomenologisk analys av dessa exempel som ett slags kärnförståelse av intimitet som relationell kvalitet.
  3. Att beskriva hur man nalkas och hur man hanterar ett material i en fenomenologisk analys är en grannlaga uppgift.
  4. Kanske skulle ytterligare några exempel på intima situationer erbjuda en mer fullständig fenomenologisk förståelse av intimitet.
  5. En renodlad fenomenologisk studie stannar vid att förklara hur medvetandet byggs upp hos enskilda individer.
  6. Vidare anläggs en fenomenologisk och fenomenografisk ansats där bland annat begreppet intentional akt är centralt.
  7. Jag ska i detta avsnitt beröra tidsupplevelsen i musik ur en mer fenomenologisk och psykologisk synvinkel.
  8. Denna givenhet går tillbaka på uppfattningen att varseblivning ursprungligen inte skiljer på egen varseblivning och en annan grundläggande för den senare utvecklingen av fenomenologisk intersubjektivitetsteori och har använts som en kritik även mot Husserls analogiargument i Cartesianska meditationer.
  9. Istället kan en fenomenologisk begreppsram och dess analysverktyg användas för att dessa texters innehåll åter ska kunna tas på allvar.
  10. Ett annat exempel på en fenomenologisk teori är termodynamik.
  11. Hans filosofiska metod har varit fenomenologisk inom den konstitutiva traditionen.
  12. En fenomenologisk undersökning av religiös erfarenhet, religiöst medvetande och deras roller i livsvärldskonstitutionen.
  13. Det är en fenomenologisk förklaring, eftersom vår nuvarande bild av verkligheten är ofullständig.
  14. Shakura och Sunyaev föreslog 1973 en enkel fenomenologisk beskrivning av denna turbulenta viskositet.
  15. Även utan kännedom om bakomliggande mikroskopiska orsaker kan en fenomenologisk beskrivning ges utifrån symmetriargument.
  16. Parallellt med det praktiska arkitektarbete bedrev han även forskning med inriktning på fenomenologisk analys.
  17. I fenomenologisk tradition avser kroppslighet den existentiella och meningsbärande upplevelsen av den levda kroppen.
  18. Existentialismen grundar sig på en fenomenologisk analys, det vill säga att undersöka förhållandet mellan människan och tingen.
  19. Boken Du utgör en fenomenologisk undersökning av ” Jag och du ” -relationens unicitet, delvis i polemik mot Martin Bubers tankar.
  20. Hans första filosofiska verk, avhandlingen Le Volontaire et l ' Involontaire (Det frivilliga och det ofrivilliga) är en fenomenologisk analys av viljan.
  21. Ann-Sofie Paulander tilldelas Hilding Rosenberg-stipendiet för sin doktorsavhandling om musikterapi, Meningen med att gå i musikterapi – en fenomenologisk studie om deltagares upplevelser.
  22. Bornemark disputerade i filosofi i januari 2010 på avhandlingen Kunskapens gräns – gränsens vetande: en fenomenologisk undersökning av transcendens och kroppslighet och är numera docent.
  23. Sin första avhandling presenterade Merleau-Ponty 1938 med titeln Beteendets struktur (La structure du comportement), en undersökning av beteende från en fenomenologisk och gestaltpsykologisk ståndpunkt.
  24. En efterföljare till Husserl var Martin Heidegger som, med en fenomenologisk analys, på 1920-talet formulerade sin högst egna existentialfilosofi (bland annat i Sein und Zeit).
  25. Ofta är det svårt att förklara ett experimentellt studerat fenomen direkt från de mest grundläggande fysikaliska teorierna, utan istället bygger man upp en fenomenologisk modell, som kan beskriva viktiga korrelationer mellan de observerade egenskaperna för ett fysikaliskt system.
  26. Den humanistiska psykologin har sina rötter i existentialistisk och fenomenologisk filosofi ; många humanistiska psykologer menar att kvantitativ forskning, i sitt försök att uttrycka mänskliga erfarenheter i mätbara enheter, är reduktionistisk och tar bort all mening ur den mänskliga upplevelsen.
  27. Vissa forskare spårar distinktionen så långt tillbaka som sent 1800-tal, när Brentano, Husserl och Reinach föreslog en ny fenomenologisk filosofisk metod ; en utveckling som i stort sett var samtida med publicerandet av verk av Gottlob Frege och Bertrand Russell som syftade till att inviga en ny filosofisk metod baserad på analys av språket med hjälp av modern logik (därav termen " analytisk" filosofi).
  28. Barthel företräde den fenomenologiska riktningen inom filosofin.
  29. Scheler utvidgade det fenomenologiska fältet inom den realistiska traditionen.
  30. Forskningslabbet undersöker bland annat den fenomenologiska upplevelsen av självbiografiska minnen.
  31. Dessa har kallats för " den distributiva frågan" respektive " den fenomenologiska frågan".
  32. Wingren sammanfattar sin teologiska metod i begreppet " Den dubbla fenomenologiska ansatsen".
  33. Levinas främsta egna bidrag till filosofin torde vara hans fenomenologiska undersökningar av etiken.
  34. Han är antagligen mest känd för sin insats inom estetiken vars fenomenologiska gren han grundade.
  35. Boken Den förste stenen, fortsätter det fenomenologiska spåret, vilket underrubriken pekar på ; en moralitetsfenomenologisk undersökning.
  36. Dessa konstruktionistiska grundantaganden etablerar, parade med fenomenologiska tankegångar och pragmatiska sanningskriterier, den iscensättande forskningens kunskapsteoretiska plattform.
  37. (den sociala interaktionen mellan ett fåtal människor) … och på hur verkligheten uppfattas av dessa(det fenomenologiska aktörsperspektivet).
  38. Han studerade under Edmund Husserl och argumenterade mot dennes transcendentala idealism till förmån för sin egen fenomenologiska realism.
  39. Garfinkel var en av de viktigaste tänkarna inom den fenomenologiska traditionen i amerikansk sociologi och en upphovsman till etnometodologin.
  40. I Frankrike röstades detta fenomenologiska verk fram till plats 13 på listan över århundradets 100 böcker enligt Le Monde.
  41. En fjärde typ av medvetande kallas " fenomenalt medvetande" och refererar till kvalitativa, subjektiva eller fenomenologiska aspekter av medveten erfarenhet.
  42. Under 1970-och 1980-talen deltog Köchler i den internationella fenomenologiska rörelsen, och anordnade flera konferenser om livsvärldens fenomenologi.
  43. Fenomenologin, som grundades av Edmund Husserl, fokuserar på det mänskliga medvetandets innehåll (se noema) och hur fenomenologiska processer formar vår erfarenhet.
  44. Hans forskning handlar främst om fenomenologiska aspekter av partikelfysik, även om han också har lämnat viktiga bidrag inom astrofysik, kosmologi och kvantgravitation.
  45. Ricœur kom redan i unga år i kontakt med de nya fenomenologiska strömningarna, som uppstod i Tyskland, främst genom verk av Edmund Husserl, men även Martin Heidegger.
  46. Med en artikel i antologin Hermeneutik samt med sin avhandling om Erik Lindegren introducerade Lysell i Sverige den fenomenologiska litteraturteori, som oftast går under namnet tematisk kritik.
/1004363/HBSynonymerMobilBot

Hur böjs fenomenologisk?

adjektiv
positiv en fenomenologisk
ett fenomenologiskt
den|det|de fenomenologiska
Syns inte alla böjningar? Svep med fingret över tabellen.

Dagens namnsdag 2022-06-25

 • David
  Hebreiskt namn med betydelsen älskad.
 • Salomon
  Grekisk variant av det hebreiska namnet Salomo med betydelsen välgång eller frid.
 • Besläktade namn: Davida

Mina sökningar

Rensa mina sökord

Mest sökta

föregående vecka
/1004363/HBSynonymerMPU1
/1004363/HBSynonymerMPU2